Новини

Столична програма „Култура” – 2020 г.
12.07.2019

В изпълнение на Решение № 394 от 27.06.2019 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Срокът за подаване на проекти е от 16 септември до 16 октомври 2019 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. 

Обявява се 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), за което ще бъдат обявени допълнително две сесии, със срок за подаване на документи:

  • Втора сесия от 13 януари до 13 февруари 2020 г.;
  • Трета сесия от 4 май до 4 юни 2020 г.

Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2020 г. вижте тук

Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2020 г. вижте тук


Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.
02.07.2019

През 2019 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Срокът за подаване на проекти ще бъде от 16 септември до 16 октомври 2019 г., включително.  

Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg. 

Ще бъде обявена 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г., с изключение на Направление „Мобилност“ (външна и вътрешна), по която ще бъдат обявени допълнителни две сесии, със срок за подаване на документи:

  • Втора сесия от 13 януари до 13 февруари 2020 г.;
  • Трета сесия от 4 май до 4 юни 2020 г.

Актуалните документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2020 г. ще бъдат публикувани на 4 юли 2019 г.


Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)
10.06.2019

Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 296/30.05.2019 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), може да видите тук .


Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи
25.04.2019

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Изискуеми документи:

  1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
  4. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.


Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 13.05.2019 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019г.
16.04.2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ. 11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”: ТУК!

ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)
28.02.2019

В изпълнение на Решение № 552 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Срок за подаване на проекти: 11 март – 11 април 2019 г.
Проектните предложения се подават по електронен път. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност - за пътувания от и до населени места на територията на България и външна мобилност за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи. 

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Срок за реализация на проектите – от 01 юли 2019 г. до 15 декември 2019 г.