Новини


09.12.2022

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2023 г. и списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

 

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 6 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 5. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 6. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 7. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 8. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 9. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 10. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 11. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 19 декември 2022 г.


18.11.2022
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

16.11.2022

365 проектни предложения с инициативи в областта на културата за осъществяване през 2023 година постъпиха в сесията на Програма „Култура“ на Столичната община. В 11-те направления „Театър“, Музика“, „Танц, танцов театър и пърформанс“, „Визуални изкуства“, „Литература и популяризиране на четенето“, „Културно наследство и социализация“, „Мобилност“, „Международни културни партньорства“, „Културно-образователни проекти, активни публики“, „Кино“, „София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)“ културните оператори имаха възможност да кандидатстват в 6-седмична сесия, започнала на 3 октомври и приключила на 11 ноември.

Столичната община проведе през октомври традиционните информационни дни, в които всеки желаещ да кандидатства имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи насоки.

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столичната община за първи път проведе обучение на артисти и организации, които нямат умения в писане на проекти или искат да надградят квалификацията си. Над 300 човека се възползваха от безплатното обучение, водено от експерти в областта на проектното финансиране.

Рекордно голям брой проекти (85) постъпиха в направление „Културно-образователни проекти, активни публики“ за инициативи с културно-образователна и социална насоченост, стимулиращи участието в творчески прояви, ориентирани към създаване на активна публика. 36 театрални проекта очакват оценката на експертната комисия в направлението, 60 са в направление „Музика“, 34 са проектите в направление „Кино“.

Комисиите по оценка стартираха работа и се очаква до 22 декември Творческият съвет на Програма „Култура“ да предложи проектите за финансиране, които да бъдат утвърдени с решение на Столичния общински съвет.


03.10.2022

Столична община, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2023 г.

 Срокът за подаване на проекти е от 3 октомври до 11 ноември 2022 г., включително. 

 Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg.

 Документи по Столична програма "Култура" – 2023 г.:

 

 

Информационни дни Столична програма "Култура":

 На 17, 19 и 20 октомври 2022 г. ще се проведат информационни дни за кандидатстване в сесията на Столична програма „Култура” за 2023 г.

Програмата включва три модула, които ще бъдат представени във всеки от трите дни:

 • Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 • Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 • Електронно подаване на документи.

 

График:

 • 17 октомври, понеделник, от 11.00 до 14.00 ч.
 • 19 октомври, сряда, от 14.00 до 17.00 ч.
 • 20 октомври, четвъртък, от 11.00 до 14.00 ч.

 

Обучението ще се проведе онлайн в платформата Cisco Webex.

 Обучението е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да се попълни лектронно заявление на: https://forms.gle/McZ7FAUn9co3dGLz6 .

Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка на посочения от тях имейл.

 Обучение на тема: "Подготовка на проекти и развитие на проектна идея за начинаещи"

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столична община ще проведе обучение, което е насочено към артисти/организации които искат да подобрят уменията си в писането на проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Обучението е специализирано и не покрива тематиката на информационните дни за кантдидатстване в актуалната сесия на Програма „Култура“, които Столична община организира ежегодно.

 Модули:

 • Кога да кандидатстваме с проект? Как да четем условията на програмите?
 • Разликата между цели, дейности, резултати, въздействие.
 • Как да представим проекта, така че да бъде разбрана идеята ни?
 • Бюджетиране на проект.
 • Важните детайли.
 • Отчитане на проекта, мониторинг и оценка.

 

За кого е обучението?

Обучението е насочено към артисти/организации, които искат да подобрят уменията си в писането на своите първи проекти проекти, да подобрят квалификацията си, да придобият нови знания и умения във връзка с подготовката и развитието на проектна идея. Могат да участват артисти или организации, които имат до три успешно реализирани проекта, подкрепени от финансиращи програми.

 Дати на провеждане и часове:

10, 11 и 12 октомври – от 10.00 до 16.00 ч.

 Къде?

София, пл."Славейков" №4, ет.4, Зала "Виктория"

 Групи:

Обучението ще се проведе в групи до 20 човека.

 Записване:

Срокът за записване е до 6 октомври.

Участието в обучението е БЕЗПЛАТНО, но е задължително да се попълни електронно заявление на: https://forms.gle/1Fmzs8GVeQmxz2pi7. При попълване на заявката се избират възможните за участника дати.

На 7 октомври дирекция "Култура" ще изготви списъци с групите и ще уведоми всеки участник за датата, за която е записан.


01.08.2022

Столична програма „Култура“  ще финансира през 2023 година проекти, утвърждаващи свободата на словото, гражданското участие, културното многообразие и с отношение към екологичната устойчивост.

Столичният общински съвет прие съдържателния обхват, сроковете на сесиите, параметрите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по Столична програма "Култура" за 2023 г.

Сесията за кандидатстване ще бъде отворена от 3 октомври до 11 ноември 2022 г., а проектите трябва да се реализират от 15 февруари до 15 декември 2023 година. Само по Направление „Мобилност“ ще бъдат реализирани още две сесии: от 27 март до 27 април 2023 г. (за събития, които ще се реализират от 1 май до 15 септември 2023 г.) и от 15 юли до 15 август 2023 г. (за събития, които ще се реализират от 15 септември до 15 декември 2023 г.).

Специален приоритет за следващата година, на който трябва да отговарят кандидатстващите културни проекти, е активно утвърждаване на европейската принадлежност на България и ценностите на демокрацията – свободата на словото, гражданското участие, културната изява и културното многообразие. Те трябва да демонстрират и отношение към екологичната устойчивост. Проектите трябва да предвиждат обосновани и ефективни дейности за реализация на специалния приоритет и/ или на поне един от допълнителните годишни акценти:

- развитие на млади творци, на професионалисти и мениджъри в сферата на културата;

- ангажиране на юношеска и младежка публики;

- разширяване на публиката;

- секторни и междусекторни партньорства;

- подкрепа на дебютни изяви.

За първи път през 2023 година в Направление „Музика“ ще бъдат подкрепяни проекти за клубни изяви на младежката музикална сцена – музикален ъндърграунд, дебюти, субкултурни и попкултурни музикални проекти.

Направление „Културно наследство и социализация“ ще изисква от кандидатстващите да предвидят дейности за представяне и популяризиране на археологическите обекти, находки и археологическата дейност пред ученици, както и да планират дейности, провокиращи интерес към археологическото и историческо наследство, да предвиждат връзка с живите изкуства.

Направление 9 на Столична програма „Култура“ ще има ново име – „Културно-образователни проекти, активни публики“. То заменя досегашното – „Активни публики“ – за да се постави акцент върху културно-образователни и социално насочени проекти, които стимулират участието в творчески инициативи, съпричастни към културния живот на града, ориентирани към създаване на активна публика, укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация за участие в културния живот на създателите на култура и на настоящите и бъдещите аудитории.

Направление 10 „Кино“ ще финансира режисьорски дебюти с късометражни филми (игрални, анимационни, документални) с времетраене до 27 минути, както и документални проекти (до 60 мин.) на утвърдени режисьори.

И през следващата година са предвидени мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития, които да позволят успешното реализиране на проектите при възникнали непредвидени ситуации. При обективни затруднения и обстоятелства, бенефициентите на програмата ще могат да изискат удължаване на срока на договора и неговото продължаване през 2024 година. Увеличен е размерът на минималното финансиране за проект във всички направления.

Дирекция "Култура" ще организира целеви обучения за кандидатстващите, които ще бъдат допълнение на традиционните информационните дни. Фокусът им ще бъде върху подготовка на проекти и развитието на проектна идея за начинаещи.

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2023 г. вижте тук.

През м. Септември ще бъдат качени документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2023 г.


12.07.2022
Информация за финансираните проекти по Втора сесия на Столична програма "Култура" – 2022 г. – Направление 7: „Мобилност, може да намерите тук.