Новини


07.12.2021

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2022 г. и списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, подредени по номер от регистъра, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

 

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 6 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 5. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 6. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 7. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 8. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 9. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 10. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 11. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 17 декември 2021 г.


24.11.2021
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2022 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

26.10.2021

От 2 до 4  ноември 2021 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2022 г., което включва три модула:

 1. Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 2. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 3. Електронно подаване на документи.

 

График:

 • 2 ноември, вторникот 11.00 до 14.00 ч.
 • 3 ноември, сряда, от 14.00 до 17.00 ч.
 • 4 ноември, четвъртък, от 11.00 до 14.00 ч.

 

Обучението ще се проведе онлайн, чрез платформата Cisco Webex.

 

Желаещите да се включат е необходимо да попълнят електронно заявление на: https://forms.gle/2Hpz2gz9kaJBu8mA9 . Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка на посочения от тях имейл.

 


15.10.2021

Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2022 г.

Срокът за подаване на проекти е от 15 октомври до 15 ноември 2021 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. 

 • Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук
 • Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2022 г. вижте тук
 • Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2022 г. вижте тук

21.09.2021

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Трета сесия на Столична програма „Култура” – 2021 г. за Направление 7: „Мобилност", за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерви проекти от Творческия съвет на Столична програма „Култура“

 

Изискуеми документи:

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.

Документите се подават по електронен път в срок до 01.10.2021 г.


28.07.2021

В изпълнение на Решение на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ТРЕТА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2021 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Срок за подаване на проектни предложения: 1 август – 1 септември 2021 г., включително.

Начин на подаване на документите: Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Съдържателен обхват: Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност - за пътувания от и до населени места на територията на България и външна мобилност - за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

Допустими разходи: В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи.

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението, приети с решение №527 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, както и да са съобразени  в  максимална степен  с наложените  противоепидемични  мерки  и  свързаните  с  тях  ограничения  при физически контакт и присъствена изява. Трябва и да се отчита, че ситуацията с епидемията може да доведе до затягане на мерките, нови и по-сериозни ограничения  и  дори  до забрани  за  изяви  и  дейности,  особено  в  зимните месеци на 2021 г.

Срок за реализация на проектите: от 11 октомври до 15 декември 2021 г.