Новини


26.04.2023
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 7: МОБИЛНОСТ" ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

08.03.2023

В изпълнение на Решение №58 от 26.01.2023 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

Срок за подаване на проектни предложения:  15 март – 15 април 2023 г., включително.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност”

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица:

 • за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа.;
 • за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;
 • реализиране на регионални и международни резидентски програми;
 • проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;
 • проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.

Срок за реализация на проектите – от 1 май до 15 септември 2023 г.09.12.2022

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2023 г. и списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

 

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 6 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 5. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 6. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 7. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 8. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 9. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 10. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 11. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 19 декември 2022 г.


18.11.2022
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

16.11.2022

365 проектни предложения с инициативи в областта на културата за осъществяване през 2023 година постъпиха в сесията на Програма „Култура“ на Столичната община. В 11-те направления „Театър“, Музика“, „Танц, танцов театър и пърформанс“, „Визуални изкуства“, „Литература и популяризиране на четенето“, „Културно наследство и социализация“, „Мобилност“, „Международни културни партньорства“, „Културно-образователни проекти, активни публики“, „Кино“, „София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО)“ културните оператори имаха възможност да кандидатстват в 6-седмична сесия, започнала на 3 октомври и приключила на 11 ноември.

Столичната община проведе през октомври традиционните информационни дни, в които всеки желаещ да кандидатства имаше възможност да зададе своите въпроси и да получи насоки.

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, Столичната община за първи път проведе обучение на артисти и организации, които нямат умения в писане на проекти или искат да надградят квалификацията си. Над 300 човека се възползваха от безплатното обучение, водено от експерти в областта на проектното финансиране.

Рекордно голям брой проекти (85) постъпиха в направление „Културно-образователни проекти, активни публики“ за инициативи с културно-образователна и социална насоченост, стимулиращи участието в творчески прояви, ориентирани към създаване на активна публика. 36 театрални проекта очакват оценката на експертната комисия в направлението, 60 са в направление „Музика“, 34 са проектите в направление „Кино“.

Комисиите по оценка стартираха работа и се очаква до 22 декември Творческият съвет на Програма „Култура“ да предложи проектите за финансиране, които да бъдат утвърдени с решение на Столичния общински съвет.