Новини

31.05.2021

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2021 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерви проекти от Творческия съвет на Столична програма „Култура“

 

Изискуеми документи:

  1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 09.06.2021 г.


18.05.2021
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ" НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА" – 2021 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ. 11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА": ТУК!

29.04.2021

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна) до 5 май 2021 г., включително, 17:00 ч.


30.03.2021

В изпълнение на Решение №527 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

Срок за подаване на проектни предложения: 1 април  3 май 2021 г., включително.
Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност - за пътувания от и до населени места на територията на България и външна мобилност - за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи. 

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението, както и да са съобразени  в  максимална степен  с наложените  противоепидемични  мерки  и  свързаните  с  тях  ограничения  при физически контакт и присъствена изява. Трябва и да се отчита, че ситуацията с епидемията може да доведе до затягане на мерките, нови и по-сериозни ограничения  и  дори  до забрани  за  изяви  и  дейности,  особено  в  зимните месеци на 2021 г.

Срок за реализация на проектите – от 1 юли до 10 декември 2021 г.

Съобразявайки се с епидемичната обстановка, Творческият съвет на Столична програма „Култура“ може да предложи на Столичен общински съвет да гласува обявяването на ВТОРА сесия за подаване на проекти по Направление 7: „Мобилност”, като сроковете ще бъдат определени допълнително.


23.02.2021

Информация за финансираните проекти по Столична програма "Култура" – 2021 г., може да намерите тук.


11.02.2021
141 проекта в областта на културата, кандидатствали и селектирани по Столична програма „Култура”, бяха одобрени днес за финансиране от Столичния общински съвет.
С решението на общинските съветници се дава зелена светлина за сключване на договори с културните оператори, като събитията следва да бъдат реализирани през календарната година.
В тазгодишната сесия на Столична програма "Култура" бяха подадени рекордните 550 идейни предложения в десетте направления, които преминаха през оценката на комисии, състоящи се от външни експерти в различните изкуства.
Информация за проектите, които ще бъдат подкрепени и културните оператори, които ще ги реализират, е публикувана на: https://kultura.sofia.bg/section-9-novini.html.
Описание на съдържанието на проектите и интернет платформите, на които ще се представя актуална информация за тях, ще бъдат публикувани допълнително.