Новини
Утвърдени за финансиране проекти от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)
10.06.2019

Финансирани проекти, утвърдени с Решение № 296/30.05.2019 г. от Столичния общински съвет, от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), може да видите тук .


Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи
25.04.2019

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Изискуеми документи:

  1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
  4. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.


Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 13.05.2019 г. в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019г.
16.04.2019
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ. 11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”: ТУК!

ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)
28.02.2019

В изпълнение на Решение № 552 от 26.07.2018 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2019 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Срок за подаване на проекти: 11 март – 11 април 2019 г.
Проектните предложения се подават по електронен път. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност - за пътувания от и до населени места на територията на България и външна мобилност за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи. 

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.

Срок за реализация на проектите – от 01 юли 2019 г. до 15 декември 2019 г.


Утвърдени за финансиране проекти по Столична програма „Култура” за 2019 г.
08.01.2019
Проекти, утвърдени с Решение № 875/20.12.2018 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма „Култура” за 2019 г., може да видите тук.

Информация за извършена оценка на постъпилите проекти по Столична програма "Култура" – 2019 г.
13.11.2018

Във връзка с публикуваните резултати от оценяването на  постъпилите проекти по Столична програма "Култура" – 2019 г., Ви уведомяваме, че можете да получите информация за мотивите за дадената оценка, от експертите в дирекция "Култура", отговарящи за съответното направление, след предварително записване.

Имената и телефоните за контакт може да намерите тук.