Новини
141 проектни предложения ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура“ `2021
27.01.2021
На свое заседание Творческият съвет на Столична програма „Култура“ взе финално решение да бъдат подкрепени общо 141 проектни предложения, които ще се реализират през тази година. Към първоначално одобрените проекти, предоставили допълнително изискуемите документи, бяха добавени и осем, класирани в резерв в различните направления.
Окончателният списък с проекти и определеното финансиране за всеки от тях ще бъде предложен на Столичен общински съвет за гласуване, а след решението на общинските съветници - с културните оператори ще бъдат сключени договори.
В тазгодишната сесия на Столична програма "Култура" бяха подадени рекордните 550 идейни предложения, които преминаха през оценката на комисии във всяко направление, състоящи се от външни експерти в различните изкуства.
Подробна информация за подкрепените проекти ще бъде публикувана след приемането им с решение на Столичен общински съвет

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2021 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи
13.01.2021

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура за 2021 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи

 

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2021 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

 

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 са:

 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция Култура, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 5 са:

 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция Култура, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 5. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 6. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 7. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 8. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 9. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 10. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 11. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 22 януари 2021 г.

 


ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА”
23.12.2020

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2021 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!


ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА”
21.12.2020

ПРЕДВАРИТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2021 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

СЪГЛАСНО ЧЛ. 25, АЛ. 4 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА", ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ЛИПСИ, КАНДИДАТИТЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В ТРИДНЕВЕН СРОК.


Столична община въведе в спешен порядък възможност за частично финансиране на ДМА по Програма "Култура"
14.12.2020

Във връзка с Раздел VIII – Финансиране на проектните предложения, т.5 от Съдържателния обхват на Столична програма „Култура”* и породените от това многобройни запитвания от организации, които ще кандидатстват с намерение да включат в бюджетите си разходи за закупуване на техника, Столична община, чрез Творческия съвет на Столична програма "Култура" взе решение да допусне закупуване на техника, софтуер, техническо оборудване и пр., като поеме финансирането частично от общата им стойност. Така кандидатстващите ще могат за закупят дълготрайни материални активи на произволна стойност, а с общински средства ще се покрива сумата до прага на същественост за придобиване на ДМА, а именно - 840 (осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС, за закупуване на компютърна конфигурация – 600 (шестстотин) лв. с ДДС.

 

Организациите, които са подали своите проекти преди въвеждане на новото положение, имат възможност да внесат корекция в бюджетната форма и да я входират още веднъж през електронната система, като предварително се свържат с експерта, който отговаря за съответното направление.

 

Тази промяна ще даде възможност за кандидатстващите да закупят подходяща техника както за нуждите на конкретния им проект, така и за работата на организацията занапред.

 

*Програмата допуска финансиране за закупуване на техника, софтуер, техническо оборудване и пр., на стойност до прага на същественост за придобиване на ДМА, а именно 840 (осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС, а за закупуване на компютърна конфигурация – 600 (шестстотин) лв. с ДДС, съгласно счетоводната политика на Столична община. При промяна на посочените прагове ще бъдат признати разходи, съгласно новите условия.


Безплатно обучение за кандидатстване по Столична програма „Култура” – 2021 г.
26.11.2020

На 4, 7 и 8 декември 2020 г. ще се проведе безплатно обучение на желаещите да кандидатстват по Столична програма „Култура” за 2021 г., което включва три модула:

 1. Правила, съдържателен обхват и направления на СП „Култура”;
 2. Формуляри и документи за кандидатстване по СП „Култура”;
 3. Електронно подаване на документи.

 

График:

 • 4 декември, петък, от 10.00 до 13.00 ч.
 • 7 декември, понеделник, от 14.00 до 17.00 ч.
 • 8 декември, вторник, от 10.00 до 13.00 ч.

 

Обучението ще се проведе онлайн, чрез платформата Cisco Webex.

 

Желаещите да се включат е необходимо да попълнят електронно заявление на: https://forms.gle/F6zsXTn5tGexdpDh7. Заявилите участие в обучението ще получат покана за видеовръзка на посочения от тях имейл.