Новини

29.05.2024
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2024 г. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 7: МОБИЛНОСТ" ВТОРА СЕСИЯ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

10.04.2024

В изпълнение на Решение №663 по Протокол №80/13.07.2023 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”.

Срок за подаване на проектни предложения:  15 април – 15 май 2024 г., включително, като събитията следва да се реализират не по-рано от 1 юли 2024 г.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност”

През 2024 г. направлението подкрепя само външна мобилност. Подкрепя се една мобилност (едно пътуване) на културен оператор (организация) или физическо лице от и до държави от цял свят.

Приоритетно се разглеждат проекти, в които се доказва работа в международна мрежа, както и проекти, които допринасят за културния облик на София и утвърждават столицата ни като културна дестинация.

Целта на мобилността може да бъде:

- участие във фестивали, събития и инициативи в чужбина (външна мобилност) при съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европейския съюз и държавите, включени в Съвета на Европа;

- провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност с цел интернационализация;

- реализиране на международни резидентски и образователни програми;

- изграждане на партньорски мрежи, разширяване на професионалните контакти и насърчаване на съвместни проекти с партньори от други държави;

- разширяване и активиране на публиките.

Направлението осигурява подкрепа за разходите за транспорт или за настаняване на участници, представени със актуални оферти.

Други разходи, свързани с пътуването или организацията му, освен посочените, не са допустими.

Участниците сами избират дали да кандидатстват за покриване на разходи по транспорт или за покриване на разходи по настаняване.09.01.2024
Уважаеми партньори, 
поради забавянето в оперативната дейност на Столичния общински съвет и невъзможността да бъдат гласувани резултатите от сесията за 2024 година на Столична програма "Култура", Дирекция “Култура” все още не може да сключва договори с одобрените за финансиране организации. 
По същите причини все още не са приети от СОС "Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития за 2024 г." и не можем да приемаме кандидатури. 
Надяваме се в най-скоро време Столичният общински съвет да заработи пълноценно, за да продължим работата по съвместните ни проекти. 
Благодарим Ви за търпението и сме на Ваше разположение.

08.12.2023
Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура" за 2024 г. и класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура", може да видите ТУК.
Проектите, за които няма посочена сума са класираните в резерва.
Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 са:
 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.
Изискуемите документи за Направление 6 са:
 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура", отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 3. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 4. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 5. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 6. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 7. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 8. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 9. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 10. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.
Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 19 декември 2023 г.

13.11.2023
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!