Новини

29.04.2021

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна) до 5 май 2021 г., включително, 17:00 ч.


30.03.2021

В изпълнение на Решение №527 от 12.11.2020 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

Срок за подаване на проектни предложения: 1 април  3 май 2021 г., включително.
Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна)

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица – за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина, за представяне на тяхната дейност, изграждане на национални и международни партньорства, развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките. Не се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.

Подкрепят се проекти за вътрешна мобилност - за пътувания от и до населени места на територията на България и външна мобилност - за трансгранични пътувания. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа. Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка.

В направлението са допустими само разходи за транспорт и настаняване на участници на територията на България. За пътувания в чужбина са допустими само транспортни разходи. 

Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението, както и да са съобразени  в  максимална степен  с наложените  противоепидемични  мерки  и  свързаните  с  тях  ограничения  при физически контакт и присъствена изява. Трябва и да се отчита, че ситуацията с епидемията може да доведе до затягане на мерките, нови и по-сериозни ограничения  и  дори  до забрани  за  изяви  и  дейности,  особено  в  зимните месеци на 2021 г.

Срок за реализация на проектите – от 1 юли до 10 декември 2021 г.

Съобразявайки се с епидемичната обстановка, Творческият съвет на Столична програма „Култура“ може да предложи на Столичен общински съвет да гласува обявяването на ВТОРА сесия за подаване на проекти по Направление 7: „Мобилност”, като сроковете ще бъдат определени допълнително.


23.02.2021

Информация за финансираните проекти по Столична програма "Култура" – 2021 г., може да намерите тук.


11.02.2021
141 проекта в областта на културата, кандидатствали и селектирани по Столична програма „Култура”, бяха одобрени днес за финансиране от Столичния общински съвет.
С решението на общинските съветници се дава зелена светлина за сключване на договори с културните оператори, като събитията следва да бъдат реализирани през календарната година.
В тазгодишната сесия на Столична програма "Култура" бяха подадени рекордните 550 идейни предложения в десетте направления, които преминаха през оценката на комисии, състоящи се от външни експерти в различните изкуства.
Информация за проектите, които ще бъдат подкрепени и културните оператори, които ще ги реализират, е публикувана на: https://kultura.sofia.bg/section-9-novini.html.
Описание на съдържанието на проектите и интернет платформите, на които ще се представя актуална информация за тях, ще бъдат публикувани допълнително.

27.01.2021
На свое заседание Творческият съвет на Столична програма „Култура“ взе финално решение да бъдат подкрепени общо 141 проектни предложения, които ще се реализират през тази година. Към първоначално одобрените проекти, предоставили допълнително изискуемите документи, бяха добавени и осем, класирани в резерв в различните направления.
Окончателният списък с проекти и определеното финансиране за всеки от тях ще бъде предложен на Столичен общински съвет за гласуване, а след решението на общинските съветници - с културните оператори ще бъдат сключени договори.
В тазгодишната сесия на Столична програма "Култура" бяха подадени рекордните 550 идейни предложения, които преминаха през оценката на комисии във всяко направление, състоящи се от външни експерти в различните изкуства.
Подробна информация за подкрепените проекти ще бъде публикувана след приемането им с решение на Столичен общински съвет

13.01.2021

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура за 2021 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи

 

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2021 г. и Списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

 

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 11 са:

 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция Култура, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 5 са:

 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция Култура, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 5. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 6. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 7. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 8. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 9. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 10. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 11. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 22 януари 2021 г.