Новини

27.07.2023

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2024г. вижте ТУК.

През м. Септември ще бъдат качени документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2024 г.

Специален приоритет през 2024 ще бъде фокусът върху образованието като инструмент за развиване на интерес към съвременното изкуство, обучителни програми, менторства, както и развитие на нови публики. Столична община ще подкрепя инициативи за популяризиране и интерпретиране на изкуствата, така че те да са по-достъпни за гражданите на София.

Вторият Специален приоритет е насърчаването на развитието и изявата на младите хора - творци и културни мениджъри. Подкрепа за организации, сцени и пространства, които инвестират в нови или все още непознати творци, привличат младежки публики, дават възможности за дебюти, популяризират нови творчески изяви.

Столична програма “Култура” ще подкрепя проекти, които имат заложена идея за прилагане на устойчиви практики за екологична отговорност.

Сесията за кандидатстване ще бъде отворена от 3 октомври до 6 ноември 2023 г., а проектите трябва да се реализират от 15 февруари до 15 декември 2024 година. Само по Направление „Мобилност“ ще бъде реализирана още една сесия: 15 април – 15 май 2024 г. (за събития, които ще се реализират от 17 юни до 15 декември 2024 г.)

Тази година за първи път се посочва таван на исканото финансиране по направления с изключение на Направление 6 “Културно наследство и социализация”.

Направление 7 “Мобилност” ще подрепя само проекти за една външна мобилност - транспорт или настаняване. Ще има две сесии, обхващащи цялата година.

Направление 6 “Културно наследство и социализация” е с разширен обхват и разглежда проекти от периода от древността до края на 20 век, според определението дадено в Закона за културното наследство.

Дирекция "Култура" ще организира информационни дни с фокус върху подготовка на проекти, развитието на проектна идея и представяне на новата стратегия за развитие на културата и изкуствата в София в периода 2023 -2033 г. вижте ТУК.


07.06.2023
Финансирани проекти по Направление "Мобилност", втора сесия на Столична програма "Култура"- 2023 приети с Решение №336 от 25.05.2023 г. на Столичен общински съвет. ТУК!

26.04.2023
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2023 г. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ 7: МОБИЛНОСТ" ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4  И АЛ.11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!

08.03.2023

В изпълнение на Решение №58 от 26.01.2023 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

Срок за подаване на проектни предложения:  15 март – 15 април 2023 г., включително.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност”

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица:

 • за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа.;
 • за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;
 • реализиране на регионални и международни резидентски програми;
 • проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;
 • проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.

Срок за реализация на проектите – от 1 май до 15 септември 2023 г.09.12.2022

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за 2023 г. и списък на класираните в резерва проектни предложения за подаване на допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

 

Изискуемите документи за Направление 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
 3. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Изискуемите документи за Направление 6 са: 

 1. Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо); Информация за препоръките относно бюджета може да получите от експерта в дирекция „Култура”, отговарящ за съответното направление. Имената и телефоните за контакт може да намерите тук;
 2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
 3. Финансиране от други източници /ако има такива/;
 4. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
 5. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
 6. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
 7. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
 8. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
 9. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
 10. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите;
 11. Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо лице.

 

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 19 декември 2022 г.