Новини
Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г.
13.11.2020

Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се реализират през 2021 г.

Срокът за подаване на проекти е от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително.  

Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура” https://kultura.sofia.bg. 

В сесията могат да бъдат подавани проектни предложения за всички направления, с изключение на Направление 7: „Мобилност”, за коeто е определена отделна сесия, със срок за кандидатстване 14 април – 14 май 2021 г., след преценка на епидемиологичната ситуация.

 

  • Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук
  • Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук
  • Документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2021 г. вижте тук

Столична община в подкрепа на културния сектор – дава се възможност за адаптиране на вече одобрените проекти по Програма „Култура“ и Календара на културните събития за 2020 г.
01.05.2020

В условия на пандемия и извънредно положение, изпълнението на проектите по Програма „Култура” и Календара на културните събития на Столична община стана невъзможно. Сред първите засегнати бяха творците и средищата за култура, като бяха затворени кина, художествени галерии, библиотеки, театри и концертни зали. Културният живот в столицата беше преустановен, прекъснати бяха срещите на живо между артисти и публика, фестивали и събития бяха отложени за по-благоприятно време.

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, в продължение на дългогодишните си усилия за развитие на потенциала на културните оператори и творците, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и висока творческа изява, общинските съветници и администрацията на Столична община работиха за създаване на условия за подкрепа на сектора и възобновяване на културния живот в столицата след приключване на безпрецедентната криза.

С Решение №137 на Столичен общински съвет от 16 април 2020 г. бяха регламентирани допустимите промени в условията за вече одобрените проекти. При невъзможност за изпълнение на първоначалния им проект, организаторите на събития по Програма „Култура” могат да променят негови параметри, но адаптирането не трябва да изменя целите му. Допустимо е изменение на дейности, графика и сроковете в рамките на календарната година, както и на подхода на реализация, в т. ч. провеждане онлайн. Позволява се трансформиране на бюджетните пера в рамките на одобрения вече общ бюджет.

Размерът на собствения принос на бенефициентите се свежда до минимум 5% от общия размер на проекта, като той може да бъде финансов или нефинансов. Столична община ще финансира административни разходи по проектите в увеличен размер - до 25% от общата стойност на проекта, а не както беше заложено досега до 10%.

Във връзка с въведените ограничения за движение в национален и международен мащаб, възпрепятстващи нормалното изпълнение на планирани творчески пътувания, както и поради променливата ситуация в отделните държави и у нас, Столичният общински съвет реши да бъде спряно изпълнението на Втора сесия на Направление “Мобилност” на Столична програма „Култура“ за 2020 г.

Дирекция „Култура” е информирала с писма всички организации с одобрени проекти по Столична програма „Култура”. До 24.00 ч. на 5 май 2020 г. на https://kultura.sofia.bg/ те могат да качат формулярите си с актуализирана информация и писма с описание на обстоятелствата, отнасящи се до проектите им.

Комисии, създадени със заповед на кмета на Столична община, включващи в състава си служители и юрист от Дирекция „Култура“, счетоводител, членове на Творческия съвет, експерти в съответната област, председатели по съответните Направления на Програма “Култура” и общински съветници, в 3-дневен срок ще разгледат и ще се произнесат с решение по одобряване или отказ на изпълнение на всяко проектно предложение.


Спиране на изпълнението на Втора сесия на Направление „Мобилност“ – Столична програма „Култура“ – 2020 г.
21.04.2020
Във връзка с обявеното извънредно положение заради вируса COVID-19, въведените ограничения за движение в национален и международен мащаб, възпрепятстващи нормалното изпълнение на планирани творчески пътувания, както и поради променливата ситуация в отделните държави и у нас, Столичният общински съвет взе решение за спиране на изпълнението на Втора сесия на Направление “Мобилност” на Столична програма „Култура“ – 2020 г.

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи
06.03.2020

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерва проект от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Втора сесия на Столична програма „Култура” – 2020 г. за Направление 7: „Мобилност” (външна и вътрешна), за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерви проекти от Творческия съвет на Столична програма „Култура“

 

Изискуеми документи:

1.Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);

2.Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;

3.Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;

4.Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.

Документите се подават по електронен път в срок до 17.00 ч. на 18.03.2020 г.


Утвърдени за финансиране проекти по Столична програма „Култура” за 2020 г.
18.02.2020
Проекти, утвърдени с Решение № 44/06.02.2020 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма „Култура” за 2020 г., може да видите тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2020г.
18.02.2020
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ” НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2020 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ. 11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА”: ТУК!