Новини

01.08.2022

Столична програма „Култура“  ще финансира през 2023 година проекти, утвърждаващи свободата на словото, гражданското участие, културното многообразие и с отношение към екологичната устойчивост.

Столичният общински съвет прие съдържателния обхват, сроковете на сесиите, параметрите за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти по Столична програма "Култура" за 2023 г.

Сесията за кандидатстване ще бъде отворена от 3 октомври до 11 ноември 2022 г., а проектите трябва да се реализират от 15 февруари до 15 декември 2023 година. Само по Направление „Мобилност“ ще бъдат реализирани още две сесии: от 27 март до 27 април 2023 г. (за събития, които ще се реализират от 1 май до 15 септември 2023 г.) и от 15 юли до 15 август 2023 г. (за събития, които ще се реализират от 15 септември до 15 декември 2023 г.).

Специален приоритет за следващата година, на който трябва да отговарят кандидатстващите културни проекти, е активно утвърждаване на европейската принадлежност на България и ценностите на демокрацията – свободата на словото, гражданското участие, културната изява и културното многообразие. Те трябва да демонстрират и отношение към екологичната устойчивост. Проектите трябва да предвиждат обосновани и ефективни дейности за реализация на специалния приоритет и/ или на поне един от допълнителните годишни акценти:

- развитие на млади творци, на професионалисти и мениджъри в сферата на културата;

- ангажиране на юношеска и младежка публики;

- разширяване на публиката;

- секторни и междусекторни партньорства;

- подкрепа на дебютни изяви.

За първи път през 2023 година в Направление „Музика“ ще бъдат подкрепяни проекти за клубни изяви на младежката музикална сцена – музикален ъндърграунд, дебюти, субкултурни и попкултурни музикални проекти.

Направление „Културно наследство и социализация“ ще изисква от кандидатстващите да предвидят дейности за представяне и популяризиране на археологическите обекти, находки и археологическата дейност пред ученици, както и да планират дейности, провокиращи интерес към археологическото и историческо наследство, да предвиждат връзка с живите изкуства.

Направление 9 на Столична програма „Култура“ ще има ново име – „Културно-образователни проекти, активни публики“. То заменя досегашното – „Активни публики“ – за да се постави акцент върху културно-образователни и социално насочени проекти, които стимулират участието в творчески инициативи, съпричастни към културния живот на града, ориентирани към създаване на активна публика, укрепване и повишаване на културните компетенции, знания, лични умения и мотивация за участие в културния живот на създателите на култура и на настоящите и бъдещите аудитории.

Направление 10 „Кино“ ще финансира режисьорски дебюти с късометражни филми (игрални, анимационни, документални) с времетраене до 27 минути, както и документални проекти (до 60 мин.) на утвърдени режисьори.

И през следващата година са предвидени мерки в подкрепа на артистите и организаторите на събития, които да позволят успешното реализиране на проектите при възникнали непредвидени ситуации. При обективни затруднения и обстоятелства, бенефициентите на програмата ще могат да изискат удължаване на срока на договора и неговото продължаване през 2024 година. Увеличен е размерът на минималното финансиране за проект във всички направления.

Дирекция "Култура" ще организира целеви обучения за кандидатстващите, които ще бъдат допълнение на традиционните информационните дни. Фокусът им ще бъде върху подготовка на проекти и развитието на проектна идея за начинаещи.

Съдържателен обхват, параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Столична програма „Култура” за 2023 г. вижте тук.

През м. Септември ще бъдат качени документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2023 г.


12.07.2022
Информация за финансираните проекти по Втора сесия на Столична програма "Култура" – 2022 г. – Направление 7: „Мобилност, може да намерите тук.

01.06.2022

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ от Трета сесия на Столична програма „Култура” – 2022 г. за Направление 7: „Мобилност", за които следва да бъдат подадени допълнително изискуеми документи, съгласно чл. 29, ал. 4 и ал. 5 от Правилата за работа на Столична програма „Култура”, може да видите:

Списък с одобрените за финансиране проектни предложения и класирания в резерви проекти от Творческия съвет на Столична програма „Култура“

 

Изискуеми документи:

  • Актуализирано проектно предложение и бюджет, съгласно препоръките на оценителите (ако е приложимо);
  • Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  • Документ, удостоверяващ банковата сметка на кандидатстващото юридическо или физическо лице.

Документите се подават по електронен път в срок до 10.06.2022 г.


11.05.2022
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО ВТОРА СЕСИЯ „МОБИЛНОСТ" НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА" – 2022 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ОЦЕНКА, СЪГЛАСНО ЧЛ.25, АЛ.4 И АЛ. 11 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА": ТУК!

31.03.2022

В изпълнение на Решение №657 от 14.10.2021 г. на Столичен общински съвет, Столична община обявява ВТОРА СЕСИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 7: „МОБИЛНОСТ”

Срок за подаване на проектни предложения:  4 април – 4 май 2022 г., включително.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ - https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление 7: „Мобилност”

Направлението подкрепя мобилност на културни оператори (организации) и физически лица:

  • за участие във фестивали, събития и инициативи в страната и чужбина (външна и вътрешна мобилност). Допустими са пътувания от и до държави от цял свят, когато имат съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европа.;
  • за провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност, като повишават качеството на културния продукт и капацитета на творците и културните оператори;
  • реализиране на регионални и международни резидентски програми;
  • проекти с цел изграждане на национални и международни партньорства, разширяване на контакти и насърчаването на съвместни проекти и инициативи с партньори от други държави;
  • проекти, насочени към развитие и обогатяване на културните продукти и разширяване на публиките.

Срок за реализация на проектите – от 1 юли до 10 декември 2022 г.


27.01.2022

Информация за финансираните проекти по Столична програма "Култура" – 2022 г., може да намерите тук.