Начало | Архив на стария сайт | Контакти
 
Kалендар
< Август 2018 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - АРХИВ 2014г.

Проектите, утвърдени с Решение № 278/28.04.2014 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" през 2014 г., можете да видите тук.Списък на кандидатите, чиито проектни предложени са одобрени от Творческия съвет за подаване на допълнително изискуемите документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук.


Изискуемите документи за Програми 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 са:


  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община;
  3. Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта;
  4. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
  5. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.
Изискуемите документи за Програма 6 са:


  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
  3. За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:
  - банков документ или
  - копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или
  - доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта
  4. Финансиране от други източници /ако има такива/;
  5. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
  6. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
  7. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
  8. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
  9. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
  10. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
  11. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
  12. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите
  13. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.

Документите се подават в срок до 12.00 ч. на 22.04.2014 г., в Дирекция „Култура”, пл.„Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2014 г. ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА":


Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9


Срок за подаване на проекти: 10 февруари – 12 март 2014 г.

    Проектните предложения се приемат в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала, от Надежда Семова и Ирина Занева.
    Предложенията се подават в запечатан плик с опис на документите вътре, подписан от вносителя, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител, комплектовани с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Допълнително се прилагат шест екземпляра в шест плика от Формуляр за проект и Формуляр за бюджет.
    На пликовете се изписва: Името на кандидатстващата организация; Името на проекта; Име и номер на направлението и програмата, по които се кандидатства; Номер от регистъра на Столична програма „Култура”.


Телефон за връзка: 02/ 987 78 94, 02/ 987 48 92,
e-mail: nadejda.semova@gmail.com

• Правилата за работата на Столична програма "Култура" вижте тук.
• Приоритети, направления и програми за 2014 г. вижте тук.
• Заявление за кандидатстване свалете от тук.


• Бланка „Формуляр за проект”, свалете както следва:

   - Направление 1: “Творческа София” тук.
   - Направление 2: “Културно наследство”, Програма: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“ тук.
   - Направление 3: “Културни диалози”, Програма “Външна и вътрешна мобилност” тук.
   - Направление 3: “Културни диалози”, Програма: „Културни партньорства и копродукции“ тук.
   - Направление 4: “Култура на общността”, Програма “Активно участие” тук.


• Бланка „Формуляр за бюджет" свалете от тук.
• Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.
• Декларация за уреждане на авторски и сродни права свалете от тук.СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - АРХИВ 2013г.

Проектните предложения, одобрени за финансиране от Творческия съвет на Столична програма „Култура” през 2013 г. вижте тук.Одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура”, в срок до 12.00 ч. на 28.03.2013 г. следва да представят в Дирекция „Култура”, с входящ номер, следните документи:


• Актуализиран бюджет, съгласно определената за финансиране сума /без Направление 7/;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
• Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта, издаден в периода февруари-март 2013 г.;
• Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация.Одобрените за финансиране проектни предложения от Творческия съвет на Столична програма „Култура” по Направление 8 „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата”, съгласно спецификата на направлението, в срок до 12 часа на 28.03.2013 г. следва да представят в Дирекция „Култура”, с входящ номер, следните документи:


• Актуализиран бюджет, съгласно определената за финансиране сума;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
• За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:
- банков документ или
- копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или
- доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта
• Финансиране от други източници /ако има такива/;
• Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
• Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
• Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /ако е приложимо/;
• Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
• Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
• Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
• Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
• Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите.ОКОНЧАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2013 г. ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ:Направление 1
Направление 2
Направление 3
Направление 4
Направление 5
Направление 6
Направление 7
Направление 8
Направление 9СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2013 г. ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА":Направление 1
Направление 2
Направление 3
Направление 4
Направление 5
Направление 6
Направление 7
Направление 8
Направление 9• Правилата за работата на Столична програма "Култура" вижте тук.
• Приоритети и направления за 2013 г. вижте тук.
• Заявление за кандидатстване свалете от тук.
• Бланка „Формуляр за проект” свалете от тук.
• Бланка „Формуляр за бюджет" свалете от тук.
• Бланка „Формуляр за Направление "Мобилност" свалете от тук.
• Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.
В изпълнение на Решение №215/11.04.2013 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2013 г., НА ТЕМА „СПОДЕЛИ СОФИЯ”


• Проектите, утвърдени с Решение № 341/27.06.2013 г. на Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" – 2013 г., втора сесия, вижте тук.• Правилата за работата на Столична програма "Култура" вижте тук.
• Съдържателен обхват на втората сесия на Столична програма „Култура” вижте тук.
• Заявление за кандидатстване свалете от тук.
• Бланка „Формуляр за проект” свалете от тук.
• Бланка „Формуляр за бюджет" свалете от тук.
• Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.
• Декларация за уреждане на авторски и сродни права свалете от тук.


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - АРХИВ 2012г.

Проектите, утвърдени с Решение №226/10.05.2012 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" през 2012 г., можете да видите тук.Спечелилите финансиране проекти, в срок до 12.00 ч. на 23.05.2012 г. следва да представят в Дирекция „Култура”, с входящ номер, следните документи:


• Актуализиран бюджет, съгласно определената за финансиране сума /без Направление 7/;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
• Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта, издаден в периода април - май 2012 г.;
• Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация.Спечелилите финансиране проекти по Направление 8 „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата”, съгласно спецификата на направлението, в срок до 11.07.2012 г., включително, следва да представят в Дирекция „Култура”, с входящ номер, следните документи:


• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
• Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
• За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:
- банков документ или
- копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или
- доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта
• Финансиране от други източници /ако има такива/;
• Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация.
• Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
• Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН;
• Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата;
• Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност (НКЦ);
• Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
• Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
• Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите.
Правилата за работата на Столична програма "Култура", утвърдени от Столичния общински съвет на 08.03.2012 г., вижте тук.

Приоритети и направления за 2012 година можете да видите тук.

Заявление за кандидатстване свалете от тук.

Бланка „Формуляр за проект” свалете от тук.

Бланка „Формуляр за бюджет" свалете от тук.

Бланка „Формуляр за Направление "Мобилност" свалете от тук.

Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.ОКОНЧАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2012 Г.:


Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

Направление 5

Направление 6

Направление 7

Направление 8

Направление 9С мотивите за недопускане на кандидатстващите проекти можете да се запознаете на 17.04.2012 г. /вторник/, от 9.30 ч. до 17.00 ч., в Дирекция „Култура”, пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 407, като при запитването трябва да представите копие на удостоверението за включване в регистъра на Столична програма „Култура”.
Възражения по допустимост се приемат с входящ номер в деловодството на Дирекция "Култура" до 19 април 2012 г., 12.00 ч., включително.
СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" 2012г.:


Направление 1

Направление 2

Направление 3

Направление 4

Направление 5

Направление 6

Направление 7

Направление 8

Направление 9


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - АРХИВ 2009-2011г.

Проектите, утвърдени от Столичния общински съвет на 14.07.2011 г., за финансиране по Столична програма "Култура" през 2011 г. /Приоритет 8/, можете да видитетук.

Проектите, утвърдени от Столичния общински съвет на 12.05.2011 г., за финансиране от Столична програма "Култура" през 2011 г. /приоритети 1-7 и 9/, можете да видитетук.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТ 8 НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" 2011г.тук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТ № 8 „ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ НА СТОЛИЦАТА” СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2011г. - свалете от тук.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" 2011 г. вижтетук.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2011 Г. свалете от тук. или тук.


Важно! ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРИОРИТЕТ №8 НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" 2011 г. вижте тук.


Съдържателният обхват и приоритети на Програмата през 2011г. вижте тук.

1. Формуляр за проект /Техническа оценка/ свалете от тук.

2. Формуляр за проект /Експертна оценка/ свалете от тук.

Регистрационният номер на стр.1 се попълва служебно!


3. Формуляр за бюджет свалете от тук.

4. Заявление за кандидатстване свалете от тук.

5. Формуляр за Приоритет "Мобилност" свалете от тук.

6. Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.

Попълва се от всички кандидатстващи организации и лица /по Приоритет 6/Допълнителна информация относно изискванията, на които следва да отговарят приложените документи, свалете от тук.

Архив - Проектите, утвърдени от Столичния общински съвет на 29.04.2010г. за финансиране от Столична програма "Култура" през 2010г., можете да видите тук.

16 април 2010г.

ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК ПО ПРИОРИТЕТИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" 2010г.:

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 5

Приоритет 6

Приоритет 7

Приоритет 8

Приоритет 9


9 април 2010г.

СПИСЪК ПО ПРИОРИТЕТИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" 2010г.:

ВЪЗРАЖЕНИЯ ПО ДОПУСТИМОСТ СЕ ПРИЕМАТ С ВХОДЯЩ НОМЕР В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ДИРЕКЦИЯ "КУЛТУРА" ДО 15 АПРИЛ 2010 г., ВКЛЮЧИТЕЛНО, ДО 14.00 ч.

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Приоритет 5

Приоритет 6

Приоритет 7

Приоритет 8

Приоритет 9

Правилата за работата на Столична програма "Култура", утвърдени от Столичния общински съвет на 28.01.2010г., вижте тук.

Съдържателният обхват и приоритети на Програмата през 2010г. вижте тук.

Формуляр за кандидатстване през 2010г. свалете от тук.

Критерии за оценка на проектите, кандидатствали по Столична програма "Култура" вижте тук.

Архив - Проектите, утвърдени от Столичния общински съвет на 21.05.2009г. за финансиране от първа сесия на Столична програма "Култура" можете да видите тук.

Архив - Проектите, утвърдени от Столичния общински съвет на 29.07.2009г. за финансиране от втора сесия на Столична програма "Култура" можете да видите тук.
Конкурси и Обяви
Виж всичките обяви

 
. .