Потърсете в сайта
Новини

Календар на културните събития на Столична община за 2021 г.
15.12.2020

В изпълнение на Решение №584 от 26.11.2020 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява прием на заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически“ и „Значими“ събития в Календара на културните събития на Столична община за 2021 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столична община, за „Значими събития“ - поне три последователни успешни издания на територията на Столична община.

Предложения ще се приемат от 16 декември 2020 г. до 18 януари 2021 г., включително, само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. На e-mail ще бъде предоставен код за достъп до системата. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. или 2020 г., следва да използват същия акаунт за достъп и за Календара на културните събития за 2021 г.

На https://kultura.sofia.bg/calendar/ е публикувана актуалната информация за Календара, както и необходимите документи и формуляри за заявяване на събитие.


28 проекта на организации от свободната сцена ще получат подкрепа от инициативата “Солидарност в културата” на Столична община
17.07.2020

Общо 75 предложения бяха подадени и оценени от Комисията по Направление 3 на инициативата "Солидарност в културата", което бе насочено специално към културни оператори и организации от свободната сцена в София. Процесът на разглеждане, оценяване и класиране отне повече време на комисията в сравнение с досегашните сесии по инициативата, тъй като в случая с Направление 3 ставаше дума за оценка по същество на съдържанието на подадените проекти. Всички проектни предложения бяха с много добри идеи и съдържание. Предимство получиха организациите, които представиха изчерпателно портфолио с реализирани проекти, които имат един или повече проекти с голям обем от дейности и обхват, както и тези, които нямат одобрени и финансирани проекти по програми на Столична община, в размер на/ над 10 000 лв.

Наличният и одобрен от Столичния общински съвет  бюджет даде възможност за финансиране на 28 проекта, които ще бъдат подкрепени със суми до 2 500 лв, а общата финансова рамка на Направление 3 на инициативата “Солидарност в културата” е близо 68 000 лв.

 

Списък с одобрените за финансиране проекти можете да видите тук.


Инициативата „Солидарност в културата” на Столична община продължава
16.06.2020
Инициативата „Солидарност в културата” на Столична община продължава с подкрепа за независимите културни оператори и организации, активно допринасящи за културния живот в столицата. Финансовата помощ ще бъде насочена към идейни проекти, допълващи и надграждащи културната дейност на организациите от свободната сцена - юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Търговския закон, които реализират своята дейност с подкрепа от публични и частни фондове и/или чрез средства от своята стопанска дейност, като не получават постоянна и пълна държавна или общинска субсидия.

От 18 до 25 юни 2020 г. идейните проекти ще се приемат само по електронен път на https://kultura.sofia.bg/calendar/. Финансирането за един проект ще бъде до 2 500 лв. Проектите трябва да бъдат реализирани онлайн или пред публика от 15 юли до 30 септември 2020 г., като се спазват актуалните санитарни разпоредби. 

Общи изисквания към културните оператори, актуалните документи и формуляри за кандидатстване ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/calendar//section-25-formulyari_i_dokumenti.html. 

Въпросите си можете да задавате на e-mail: dko_so@mail.bg

Още 18 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
20.05.2020

Общо 21 предложения оцени Комисията на четвъртото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. 18 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 14 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 4 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите, е в размер на над 25 000 лв.

 

Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май.

 

Инициативата „Солидарност в културата” стартира на 24 април и по нея постъпиха 246 проекта. Одобрени бяха 203 проекта, като ще бъдат финансирани с общо над 340 000 лв.

 

Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

 

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ можете да видите тук.


Още 101 проекта с финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
13.05.2020

Общо 125 предложения оцени Комисията на третото заседание за разглеждане на проекти, подадени по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община до 10.30 ч. на 8 май. 101 от тях отговарят на условията и получават финансиране, като 91 са по Направление 1 „Подкрепа за индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт или културна изява на независими творци“ и всяко ще бъде подкрепено с по 1 000 лв. 10 са одобрените проекти по Направление 2 „Подкрепа за идейни онлайн проекти на оператори на събития в сферата на културата, чрез които се осигурява устойчивост на неинституционални културни пространства и на организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип“, а общото финансиране, което ще получат кандидатите е в размер на над 59 000 лв.

До момента са разгледани 227 проекта, постъпили по инициативата „Солидарност в културата“, като отговарящите на условията ще бъдат финансирани с общо над 300 000 лв. Списък с одобрените на този етап кандидати и информация за „Солидарност в културата” можете да намерите на https://kultura.sofia.bg/calendar/.

Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница беше деактивирана от 11.00 ч. часа на 11 май.

Следващите одобрени проекти, подадени след 10.30 часа на 8 май до деактивирането на системата за електронно подаване на заявления, ще бъдат публикувани след 20 май.

Списък на одобрените и неодобрени проекти, по инициатива „Солидарност в Културата“ може да видите тук.


Преустановява се приемът на кандидатури по инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община
11.05.2020

От 11.00 ч. часа на 11 май се преустановява приемът на предложения за финансова подкрепа от инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. Услугата за подаване на заявления за кандидатстване чрез електронната страница ще бъде деактивирана. Причината е изчерпването на финансовия ресурс, заложен за подкрепа на проекти на независимите творци и неинституционални културни пространства и екипи в условията на извънредна ситуация.

Към 10.00 ч. на 11 май по инициативата са постъпили 244 предложения, които се разглеждат поетапно. За 86 от тях вече е одобрено финансиране в общ размер над 152 000 лв. Комисията ще обяви резултатите от разгледани още 135 предложения на обща стойност 300 000 лв.

„Солидарност в културата” стартира на 24 април с бюджет от 150 000 лв., формиран от наличния бюджет на Направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности", като надвиши 400 000 лв., включвайки и средствата от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение. Новостъпилите до 11.00 часа на 11 май заявления ще бъдат разгледани на четвърто заседание на Комисията, а резултатите ще бъдат обявени на 19 май.