Често задавани въпроси

Дата на публикуване: 01.05.2020 21:55

В помощ на желаещите да кандидатстват по инициативата „Солидарност в културата”, публикуваме отговори на въпроси, отправени към нас до този момент. 
Ако Вие имате въпрос, чийто отговор не намирате тук, пишете ни на: dko_so@mail.bg.Къде мога да кандидатствам за инициативата „Солидарност в културата”? Бихте ли ми изпратили необходимите документи?
Информация, условия, формуляри и документи са публикувани на kultura.sofia.bg/calendar/section-25-formulyari_i_dokumenti.html.

Там в Профил „Солидарност” ще можете да направите своята регистрация, да попълните формуляр и да подадете своята кандидатура.

Краен срок на инициативата?
Инициативата се преустановява при изчерпване на определения финансов ресурс за нея, като услугата за подаване на заявления ще бъде деактивирана. 
Получените предложения за финансиране ще се разглеждат поетапно и одобрените ще бъдат публикувани на https://kultura.sofia.bg/calendar/home.html

За да се възползваме от възможността за кандидатстване по инициативата, задължително ли е да осъществим онлайн събитие или може да се покриват само загуби на организации, поради наложените мерки? Ако е задължително да се представи онлайн събитие, то какъв тип е допустимо да направим?
Онлайн представяне на проект е задължително условие за кандидатстване и за двете направления на инициативата, като трябва да се реализира в периода май – юни 2020 г.

„Идеен онлайн проект на културен оператор“ за целите на тази програма е авторско произведение или изява на конкретния културен оператор в областта на музиката, сценичните изкуства, визуалните изкуства, литературата и други изкуства или сфери на културата, в това число, но не само: представяне на нови или вече създадени произведения, нови начини на въвличане на публиките, което се създава или представя дигитално и разпространява онлайн, чрез социални медии (напр. Фейсбук, Инстаграм и пр.), интернет базирани платформи, интернет страници и пр.

Музикант на свободна практика съм и имам желание да кандидатствам по „Солидарност в културата”. Мога ли да участвам, ако вече съм подал документи за финансиране по "Стипендии за млади и изтъкнати творци в областта на културата" 2020 към Министерство на културата във връзка с помощ към независими артисти по време на пандемията?
За кандидатите по "Солидарност в културата" няма посочено условие да не кандидатстват по други програми за подкрепа в настоящата ситуация.

Как се отчитат реализираните проекти?
За реализирани проекти по Направление 1: До един месец от предоставеното финансиране, творецът представя продукта, кратък отчет за методите на разпространение и достигнатите аудитории. Няма изискване за предоставяне на финансов отчет.

За одобрените и реализирани проекти по Направление 2: Отпуснатите средства по проекта подлежат на отчет.
1. Всички посочени в бюджета суми подлежат на отчитане. При нереализиране на плащания за трудови договори поради болничен или неплатен отпуск, сумите не се признават.
2. При отчитане на Административни разходи се признават 25% от реално направените разходи.
3. Сумите, които са некоректно усвоени при непризнаване на отчета подлежат на възстановяване.

Колко подробно се формулира бюджетът за проект по Направление 2?
Съгласно изискванията, следва да бъдат посочени конкретни пера в бюджета, като се посочва исканата сума за всяко от тях. Можете да добавяте редове, колкото са Ви необходими.

Като продуцентска къща имаме договори с НФЦ, сключени през 2019 г., като планът за реализация на проектите по тези договори е за 2020 г. Това допустимо ли е спрямо формулировката на изискванията? Трябва ли договорите, за които тези проекти са сключени, да бъдат свързани с проекта, с който кандидатстваме по тази инициатива?
В приложеното от Вас копие на договора за финансиране с български или европейски фондове или програми за реализацията на проекти през 2020 г., следва да бъде изписан и срок на договора, който да е с крайна дата през 2020 г. 

Изискването за „Идеен онлайн проект на културен оператор“ за целите на тази инициатива е авторско произведение или изява на конкретния културен оператор в областта на музиката, сценичните изкуства, визуалните изкуства, литературата и други изкуства или сфери на културата, в това число, но не само: представяне на нови или вече създадени произведения, нови начини на въвличане на публиките, което се създава или представя дигитално и разпространява онлайн, чрез социални медии (напр. Фейсбук, Инстаграм и пр.), интернет базирани платформи, интернет страници и пр.
В тази връзка, няма изискване проектите, за които се кандидатства, да бъдат свързани с досегашните изпълнявани.

Като самонаето лице планирам самостоятелна изложба, но паралелно с това съм нает по трудов договор в сфера различна от културата. Имам ли право да кандидатствам по инициативата?
Не, нямате право да кандидатствате. По „Солидарност в културата” нямат право да кандидатстват физически лица, които към момента на кандидатстване са наети по трудови договори, имат сключени договори за управление на търговско дружество, както и са членове на орган за управление на юридически лица, с изключение на членовете на колективни органи за управление на юридически лица с нестопанска цел, което през 2020 г. изпълнява проекти към Столична програма „Култура“, Програма "Европа" и Календара на културните събития на Столична община за 2020 г.

Във връзка с желанието ни да кандидатстваме за Инициатива "Солидарност в културата" имаме въпрос относно поставените три специфични изисквания към културните оператори. Ние отговаряме на едно от тях, имаме действащ договор за ползване на помещение за реализиране на своята културна дейност и/или служители на трудов договор, но нямаме договори за финансиране с български или европейски фондове или програми за реализация на проекти през 2020 г. Това, че не отговаряме на посоченото изискване, пречка ли е да кандидатстваме или е достатъчно, че отговаряме на поне едно от посочените?
При кандидатстване по второто поднаправление на Направление 2, а именно „Културни оператори, които реализират независима културна дейност, за нуждите на която поддържат офис и екип”, не е достатъчно да отговаряте само на едно или на част от специфичните изисквания. 

За какъв период трябва да посочим суми за наем и заплати в бюджета на проекта?
Съгласно приетите Правила за работа на инициативата „Солидарност в културата“, кандидатстващите могат да впишат в бюджетите си:
· За кандидати, управляващи неинституционални културни пространства: размерът на разходите за ползване на помещение и изплащане на възнаграждения по трудови договори и осигуровките по тях за периода на извънредното положение, както и да приложат документи доказващи посочения размер
· За кандидати, които реализират независима културна дейност: размерът на разходите за ползване на помещение за офис на културната организация, в което доказано се помещава администрацията на дейността й и/или изплащане на възнагражденията по трудови договори и осигуровките за тях за периода на извънредното положение, както и да приложат документи доказващи посочения размер.

Административните разходи в бюджета ни са 0%, това проблем ли е за кандидатурата ни?
Всеки кандидат може да заложи в бюджета административни разходи в размер до 25% от стойността на проекта. Залагането на административни разходи в бюджета не е задължително.

Възможно ли е да Ви изпратим на имейл попълнен формуляр за бюджет, за да ни върнете забележки и препоръки по него?
Предварителна проверка на документите не може да бъде извършена.

В изискваните документи като приложение трябва да депозираме доказателства за отменено/ отменени събитие/ събития в периода на извънредно положение. Необходимо ли е отменените ни събития да бъдат на територията на Столична община? Нашата културна организация е със седалище, адрес на управление и офис в град София, но дейността ни се разпростира из цялата страна.
Не, не необходимо отменените събития да бъдат само на територията на град София.