Новини

21.03.2022
Календарът на културните събития на Столична община, утвърден с Решение № 105/24.02.2022 г. от Столичния общински съвет, може да видите тук.

21.12.2021

До 24 януари 2022 г., включително, се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столична община, за „Значими събития“ - поне три последователни успешни издания на територията на Столична община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.


За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2021 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Срокове за останалите раздели в Календара на културните събития на Столична община за 2022 година:

  • За раздел „Лятна програма” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 март до 1 април 2022 г. през електронната система;
  • За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2022 г. на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“;
  • За раздел „Събития на Столична община“ – заявления за включване на събития се подават през цялата година на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“.
  • За включване на изложби в „Галерии на открито“ – предложения се подават през цялата година – на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“, придружен от визуален материал на електронен носител.
  • За включване в програмата на „Амфитеатър с полифункционална сцена - в парк НДК“ – заявления се подават на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“ през цялата година, минимум един месец преди реализацията на събитието, но не по-късно от 10-о число на предходния месец.

20.07.2021

От 30 юли до 30 септември, включително, е срокът за подаване на проектни предложения за новото издание на програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда с конкретно пространство площадката „Мавзолей“ в Градската градина.

Пълната информация за необходимите документи, както и всички формуляри и декларации, можете да намерите на https://bit.ly/3eB8zys. Финансирането на одобрения проект, който ще бъде избран от независимо жури, може да бъде до 100 000 лв.

Програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда стартира през 2018 г. Първият реализиран проект по нея беше високотехнологичната интерактивна инсталация „Един човек“ на доц. Венелин Шурелов.  През 2021 г., с решение на Столичния общински съвет, програмата беше разширена с още едно направление - „Открито“, което е насочено към създаването на нови творби в периферни, нетипични или слабо разработени като терен за изкуство места в града. Конкретните райони и зони, определени за пространства за художествени проекти през 2022 г., ще бъдат обявени заедно с отворената покана за новото направление на програмата. Предвижда се при всяко издание експертно жури да избира два художествени проекта, които да бъдат реализирани в градската среда и да получат максимално индивидуално финансиране от 17 000 лв.  


08.04.2021
Информация за финансираните проекти в Раздел „Лятна програма“, част от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г., може да намерите тук.

30.03.2021
Календарът на културните събития на Столична община, утвърден с Решение № 140/18.03.2021 г. от Столичния общински съвет, може да видите тук.

15.02.2021
В разделите могат да бъдат включени събития, организирани от външни организации, отговарящи на условията и пряко ангажирани с цялостната художествена, организационна и финансова реализация на събитието.

В раздел "Лятна програма" се подкрепят между 1 и 5 прояви, част от програмата на едно събитие, в рамките на гласувания годишен бюджет на дирекция "Култура" за този раздел. Всеки кандидат може да подаде само едно събитие.

Предлаганата подкрепа в раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“ е логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени. Те могат да бъдат както със свободен вход, така и с платен достъп. Предоставяната подкрепа е по смисъла на т.2 от Приложение №24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

Документи за раздел "Лятна програма на Столична община" се подават на електронната страница на Календара на културните събития на Столична община - https://kultura.sofia.bg/calendar/home.html, в периода от 15 февруари до 15 март 2021 г. Подкрепените събития трябва да бъдат реализирани от 1 април до 31 октомври 2021 г.

Документи за раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“ се подават в деловодството на Дирекция „Култура“ (пл. „Славейков” №4, ет.4) от 15 февруари до 31 март 2021 г. Подкрепените събития трябва да бъдат реализирани от 1 май до 31 октомври 2021 г.
Подробности и документи за кандидатстване ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-36-formulyari_za_kandidat.html