Новини

14.05.2024

Уважаеми партньори и бенефициенти на Столичната община, кандидатствали по Календара на културните събития за 2024 г.,

Информираме Ви, че през месец май 2024 г. тече процедура по разглеждане и експертна оценка на постъпилите за подкрепа инициативи по разделите на Календара на културните събития.

На 16 май Столичният общински съвет ще утвърди предложените за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ инициативи, чиито дейности приключват през месец юни 2024 г. Останалите събития, одобрени за подкрепа в двата раздела, ще бъдат утвърдени с решение на СОС през месец юни 2024 г.

Резултатите за раздели „Лятна програма“, „Събития на Столична община“ и „Открити сцени с/или логистична подкрепа“ ще публикуваме до края на месец май на електронната страница на Календара на културните събития на Столичната община – https://kultura.sofia.bg/calendar/.


29.03.2024
ВАЖНО!!! СТОЛИЧНА ОБЩИНА УДЪЛЖАВА СРОКОВЕТЕ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В РАЗДЕЛИТЕ:
„Стратегически събития“,
„Значими събития“,
“Лятна програма”,
„Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа“
 
За раздел „Стратегически събития“, и „Значими събития“ проектни предложения ще приемат до 4 април 2024 г., включително, на https://kultura.sofia.bg/calendar/
За раздел „Лятна програма“ проектни предложения ще приемат до 30 април 2024 г., включително, на https://kultura.sofia.bg/calendar/
За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа“ проектни предложения ще приемат до 15 април 2024 г., включително, в деловодството на дирекция „Култура“ на Столична община (пл. „Славейков“ №4, ет.4)

14.03.2024

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА „КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА ЗА 2024 Г.“.

Програмата обхваща фестивали, прояви, чествания, инициативи и събития, които се реализират на територията и с безвъзмездната финансова и/или логистична подкрепа на Столичната община през 2024 г. Те ще се реализират в раздели „Стратегически събития“, „Значими събития“, “Лятна програма”, „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа“, „Събития на Столичните райони“, „Събития на Столична община“, вкл. „Галерии на открито“ и „Амфитеатър с полифункционална сцена в парк НДК”.

Инициативите трябва да допринасят за изпълнение на визията, приоритетите и целите на Стратегията „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г., най-вече на:

  • Творческа икономика и свързаните с този приоритет цели по отношение на устойчиво развитие, заетост и развитие на човешкия капитал, утвърждаване на София като културна дестинация, засилване потенциала на културното наследство.
  • Творческо развитие и свързаните с този приоритет цели по отношение на присъствието на изкуство в градска среда, пространства за култура, развитие на публики и възможности за творческа изява на хора от различни възрасти, насърчаване на културната индивидуалност на общностите.
  • Творческа интернационализация и свързаните с този приоритет цели по отношение на международни културни контакти и обмен, утвърждаване на съвременна европейска идентичност и принадлежност, излаз на международни пазари и привличане на международна публика.

Предимство за включване в Календара на културните събития за 2024 г. имат събития и инициативи, които предвиждат дейности за разширяване и включване на публиките и по-специално на детска и младежка аудитория и участници, както и които предлагат условия за изява, насърчение и развитие на млади творци.

Събитията, одобрени за финансиране чрез програмата, трябва да демонстрират и докажат:

-    Екологична съзнателност, устойчивост и „зелени“ подходи при организирането и провеждането на събития;

-    Децентрализация - насърчаване провеждането на културни събития в периферни райони в столицата и/или включване на публики от такива райони;

-    Образование и обучение, вкл. образование чрез изкуство и развитие на творчески компетенции у непрофесионалисти, обучителни формати и практики за млади творци и културни мениджъри, включване на доброволци, менторство и др. 

Инициативите в сферата на киното следва да отговарят на Стратегията „София – творчески град на киното – 2017-2027“.

Право да кандидатстват за финансиране имат организации, които:

  • Са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел; търговци по Търговския закон; кооперации по Закона за кооперациите; юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната власт;
  • Имат регистрирано седалище на територията на Столична община;
  • Нямат задължения към държавата и/или Столична община.

Срокове и начини за кандидатстване вижте тук

Условия, процедури и изискуеми документи по раздели вижте тук.

Формулярите за кандидатстване в различните направления вижте тук 

Въпросите си можете да зададете на експертите в дирекция „Култура“ на Столична община на тел.: 02 988 20 08, culture@sofia.bg.


08.03.2024
На заседание на 7 март 2024 г. Столичният общински съвет прие документ „Цели, приоритети и процедури за 2024 г.“ на програма "Календар на културните събития на Столична община".
През 2024 г. събитията в Календара ще се реализират в раздели „Стратегически събития“, „Значими събития“, “Лятна програма”, „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа, „Събития на Столична община“, вкл. „Галерии на открито“ и „Амфитеатър с полифункционална сцена в парк НДК”.
Предстои обявяването на сесии за прием на проектни предложения за включване в разделите на Календара на културните събития за 2024 година. Сроковете и актуалните формуляри за кандидатстване ще бъдат публикувани скоро на https://kultura.sofia.bg/calendar/ и https://artsofia.bg/bg/pubs/finansirane.
Документ „Цели, приоритети и процедури за 2024 г.“ можете да намерите тук.

27.02.2024
В отговор на запитвания от културните оператори и бенефициенти на финансиращите програми за култура на Столичната община, информираме, че Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет ще разгледа на първото си заседание на 27 февруари доклада за утвърждаване на резултатите от сесията за 2024 г. на Столична програма "Култура" за финансиране на 133 проекта.
Внесеният от заместник-кмета на София в направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" Яна Генова и общинския съветник Веселин Калановски доклад с документа, регламентиращ целите, приоритети и процедурите за 2024 г. на Календара на културните събития на Столична община, разпределен от председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров за обсъждане в ресорните комисии, не е включен в днешното заседание на комисията по култура. Дневният ред, предложен от председателя на комисията, е публикуван на: https://council.sofia.bg/postoianna-komisia-po-obrazovanie….
За да се компенсира огромното закъснение в оперативната работа на Столичния общински съвет, забавило административни процедури и в двете основни финансиращи програми за култура на Столичната община, вносителите на доклада за Културния календар на София са заложили специални мерки за подкрепа и обезпечаване провеждането на емблематични за града ни културни форуми със стратегически принос за цялостния културен облик и за общностния живот на София. За първи път се предвижда кандидатстването за „Стратегически събития“ и „Значими събития“ да се реализира в две сесии, като в първата ще могат да кандидатстват приоритетно събитията, чиято реализация ще приключи до 10 май 2024 г.
След разглеждане на докладите за Столична програма „Култура“ и Календара на културните събития в ресорните комисии, следва те да бъдат утвърдени от Столичния общински съвет. Следващото му заседание ще се проведе на 7 март.

26.01.2024
ВАЖНО!!! Забавянето в оперативната дейност на Столичния общински съвет води до невъзможност да бъдат гласувани приоритетите на Календара на културните събития на Столична община за 2024 г., условията и сроковете за кандидатстване с проекти за културни инициативи, които да бъдат включени в Календара.
Не могат да бъдат утвърдени с решение на Столичен общински съвет и резултатите от сесията за 2024 година на Столична програма "Култура", което възпрепятства подписването на договори за финансиране на одобрените от Творческия съвет на Програма "Култура" проекти.
Актуална информация се публикува на: https://kultura.sofia.bg/, https://kultura.sofia.bg/calendar/, https://artsofia.bg/bg/pubs/finansirane