Новини

08.04.2021
Информация за финансираните проекти в Раздел „Лятна програма“, част от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г., може да намерите тук.

30.03.2021
Календарът на културните събития на Столична община, утвърден с Решение № 140/18.03.2021 г. от Столичния общински съвет, може да видите тук.

15.02.2021
В разделите могат да бъдат включени събития, организирани от външни организации, отговарящи на условията и пряко ангажирани с цялостната художествена, организационна и финансова реализация на събитието.

В раздел "Лятна програма" се подкрепят между 1 и 5 прояви, част от програмата на едно събитие, в рамките на гласувания годишен бюджет на дирекция "Култура" за този раздел. Всеки кандидат може да подаде само едно събитие.

Предлаганата подкрепа в раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“ е логистична подкрепа на събития, които се провеждат на постоянни или временни сцени. Те могат да бъдат както със свободен вход, така и с платен достъп. Предоставяната подкрепа е по смисъла на т.2 от Приложение №24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги.

Документи за раздел "Лятна програма на Столична община" се подават на електронната страница на Календара на културните събития на Столична община - https://kultura.sofia.bg/calendar/home.html, в периода от 15 февруари до 15 март 2021 г. Подкрепените събития трябва да бъдат реализирани от 1 април до 31 октомври 2021 г.

Документи за раздел „Открити сцени – Логистична подкрепа“ се подават в деловодството на Дирекция „Култура“ (пл. „Славейков” №4, ет.4) от 15 февруари до 31 март 2021 г. Подкрепените събития трябва да бъдат реализирани от 1 май до 31 октомври 2021 г.
Подробности и документи за кандидатстване ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/calendar/section-36-formulyari_za_kandidat.html

15.12.2020

В изпълнение на Решение №584 от 26.11.2020 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява прием на заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически“ и „Значими“ събития в Календара на културните събития на Столична община за 2021 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столична община, за „Значими събития“ - поне три последователни успешни издания на територията на Столична община.

Предложения ще се приемат от 16 декември 2020 г. до 18 януари 2021 г., включително, само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. На e-mail ще бъде предоставен код за достъп до системата. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” през 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. или 2020 г., следва да използват същия акаунт за достъп и за Календара на културните събития за 2021 г.

На https://kultura.sofia.bg/calendar/ е публикувана актуалната информация за Календара, както и необходимите документи и формуляри за заявяване на събитие.


17.07.2020

Общо 75 предложения бяха подадени и оценени от Комисията по Направление 3 на инициативата "Солидарност в културата", което бе насочено специално към културни оператори и организации от свободната сцена в София. Процесът на разглеждане, оценяване и класиране отне повече време на комисията в сравнение с досегашните сесии по инициативата, тъй като в случая с Направление 3 ставаше дума за оценка по същество на съдържанието на подадените проекти. Всички проектни предложения бяха с много добри идеи и съдържание. Предимство получиха организациите, които представиха изчерпателно портфолио с реализирани проекти, които имат един или повече проекти с голям обем от дейности и обхват, както и тези, които нямат одобрени и финансирани проекти по програми на Столична община, в размер на/ над 10 000 лв.

Наличният и одобрен от Столичния общински съвет  бюджет даде възможност за финансиране на 28 проекта, които ще бъдат подкрепени със суми до 2 500 лв, а общата финансова рамка на Направление 3 на инициативата “Солидарност в културата” е близо 68 000 лв.

 

Списък с одобрените за финансиране проекти можете да видите тук.


16.06.2020
Инициативата „Солидарност в културата” на Столична община продължава с подкрепа за независимите културни оператори и организации, активно допринасящи за културния живот в столицата. Финансовата помощ ще бъде насочена към идейни проекти, допълващи и надграждащи културната дейност на организациите от свободната сцена - юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Търговския закон, които реализират своята дейност с подкрепа от публични и частни фондове и/или чрез средства от своята стопанска дейност, като не получават постоянна и пълна държавна или общинска субсидия.

От 18 до 25 юни 2020 г. идейните проекти ще се приемат само по електронен път на https://kultura.sofia.bg/calendar/. Финансирането за един проект ще бъде до 2 500 лв. Проектите трябва да бъдат реализирани онлайн или пред публика от 15 юли до 30 септември 2020 г., като се спазват актуалните санитарни разпоредби. 

Общи изисквания към културните оператори, актуалните документи и формуляри за кандидатстване ще намерите на: https://kultura.sofia.bg/calendar//section-25-formulyari_i_dokumenti.html. 

Въпросите си можете да задавате на e-mail: dko_so@mail.bg