Потърсете в сайта
Профил "Солидарност"
Профил "Културен календар"
Новини
Столична община в подкрепа на културния сектор – дава се възможност за адаптиране на вече одобрените проекти по Програма „Култура“ и Календара на културните събития за 2020 г.
01.05.2020

В условия на пандемия и извънредно положение, изпълнението на проектите по Програма „Култура” и Календара на културните събития на Столична община стана невъзможно. Сред първите засегнати бяха творците и средищата за култура, като бяха затворени кина, художествени галерии, библиотеки, театри и концертни зали. Културният живот в столицата беше преустановен, прекъснати бяха срещите на живо между артисти и публика, фестивали и събития бяха отложени за по-благоприятно време.

Осъзнавайки ролята на културния сектор и приноса му за икономиката, в продължение на дългогодишните си усилия за развитие на потенциала на културните оператори и творците, насърчавайки и подкрепяйки тяхното развитие и висока творческа изява, общинските съветници и администрацията на Столична община работиха за създаване на условия за подкрепа на сектора и възобновяване на културния живот в столицата след приключване на безпрецедентната криза.

С Решение №137 на Столичен общински съвет от 16 април 2020 г. бяха регламентирани допустимите промени в условията за вече одобрените проекти. При невъзможност за изпълнение на първоначалния им проект, организаторите на събития в Календара на културните събития на Столична община могат да променят негови параметри, но адаптирането не трябва да изменя целите му. Допустимо е изменение на дейности, графика и сроковете в рамките на календарната година, както и на подхода на реализация, в т. ч. провеждане онлайн. Позволява се трансформиране на бюджетните пера в рамките на одобрения вече общ бюджет. Допуска се междинно плащане на втори транш, а именно 40% от общото финансиране на събитието.

Дирекция „Култура” е информирала с писма всички организатори на събития в Календара на културните събития на Столична община. До 24.00 ч. на 5 май 2020 г. на https://kultura.sofia.bg/calendar/ те могат да качат формулярите си с актуализирана информация и писма с описание на обстоятелствата, отнасящи се до проектите им.

Комисии, създадени със заповед на кмета на Столична община, включващи в състава си служители и юрист от Дирекция „Култура“, счетоводител, членове на Творческия съвет, експерти в съответната област, председатели по съответните Направления на Програма “Култура” и общински съветници, в 3-дневен срок ще разгледат и ще се произнесат с решение по одобряване или отказ на изпълнение на всяко проектно предложение.