Новини

  Новини


  04.05.2015 Допълнително утвърдени за финансиране проекти по Столична програма "Култура" за 2015 г.

  Допълнително утвърдени проекти с Решение № 217/23.04.2015 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" през 2015 г., може да видите тук.


  03.04.2015 Утвърдени за финансиране проекти по Столична програма "Култура" за 2015 г.

  Проекти, утвърдени с Решение № 181/26.03.2015 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" за 2015 г., може да видите тук.


  19.03.2015 Списък на класираните в резерва проектни предложения по програми

  Списък на класираните в резерва проектни предложения по програми, одобрени за финансиране от Творческия съвет на Столична програма „Култура“, за които следва да бъдат представени допълнително изискуемите документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук

  За Програми 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 10:

  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;

  2. Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта;

  3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;

  4. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.


  Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 02.04.2015 г., в деловодството на Дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409. Не се приемат документи изпратени по поща или имейл.

  За Програма 5:

  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;

  2. За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:

  - банков документ

  - копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или

  - доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта

  3. Финансиране от други източници /ако има такива/;

  4. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;

  5. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;

  6. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;

  7. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;

  8. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;

  9. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;

  10. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;

  11. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите

  12. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.


  Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 02.04.2015 г., в деловодството на Дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409. Не се приемат документи изпратени по поща или имейл.


  28.02.2015 Списък на кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени от Творческия съвет на Столична програма „Култура“

  Списък на кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за подаване на допълнително изискуемите документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук.


  Изискуемите документи за Програми 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 са:

  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;

  2. Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта;

  3. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;

  4. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.


  Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 17.03.2015 г., в Дирекция „Култура”, пл.„Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.  Изискуемите документи за Програма 5 са:

  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;

  2. За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:

  - банков документ

  - копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или

  - доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта

  3. Финансиране от други източници /ако има такива/;

  4. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;

  5. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;

  6. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;

  7. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;

  8. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;

  9. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;

  10. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;

  11. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите

  12. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.


  Документите се подават в срок до 16.00 ч. на 17.03.2015 г., в Дирекция „Култура”, пл.„Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.


  18.02.2015 ОКОНЧАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ

  ОКОНЧАТЕЛНИ СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2015 г. ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОС: ТУК!


  10.02.2015 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2015 г.

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2015 г. ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА ПО ДОКУМЕНТИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА": ТУК!


  30.01.2015 Обучение на експерт-оценители от Комисиите за оценка на постъпилите проектни предложения по Столична програма „Култура” през 2015 г.

  На 2, 3 и 4 февруари ще се проведе безплатно обучение на подалите документи за участие в Комисиите за оценка на постъпилите проектни предложения по Столична програма „Култура” през 2015 г.

  Обучението ще се проведе в зала „Виктория” на Столична библиотека, пл. „Славейков” №4, ет.4.

  Всеки кандидат за експерт – оценител ще бъде уведомен за деня и часа, в който може да присъства на обучението.


  16.01.2015 Информация за електронните носители

  Проектните предложения по Столична програма „Култура”, които се подават в деловодството на Дирекция „Култура” на хартиен носител, трябва да бъдат в три еднообразни екземпляра, комплектовани с всички изискващи се документи. Трите комплекта документи се подават в запечатан плик с приложен опис на документите вътре, подписан от вносителя.

  Изискуемите документи и формуляри се представят задължително и на електронен носител /1 брой/. Всички документи с подпис и печат, /включително Формуляр за бюджет/ трябва да са във формат pdf., като всеки документ следва да е сканиран в отделен файл. Формулярът за проект трябва да е в текстови формат.

  На пликовете се изписва:

  • Името на кандидатстващата организация
  • Номер от регистъра на Столична програма „Култура”
  • Името на проекта
  • Име и номер на направлението и програмата, по които се кандидатства


  12.01.2015 Дирекция „Култура” на Столична община кани експерти в областта на културата да участват в Комисиите за оценка на постъпилите проектни предложения по Столична програма „Култура” през 2015 г.

  До 23 януари, включително, желаещите могат да депозират в деловодството на Дирекция „Култура” /пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409 / заявление в свободен текст, придружено с професионална автобиография в европейски формат и минимум една препоръка, както и координати за обратна връзка.

  Кандидатите трябва да са запознати с Правилата за работа на Столична програма „Култура” и Съдържателния обхват през 2015 г.

  Творческият съвет на СП „Култура” ще подбере експерт-оценители в различните програми, съобразно спецификата на професионалния опит на кандидатствалите. С одобрените експерт-оценители ще бъдат сключени договори и ще им бъде изплатено възнаграждение.

  Телефон за връзка: 02/ 987 78 94, 02/ 987 48 92,
  e-mail: nadejda.semova@gmail.com


  07.01.2015 Информационни дни от 12 до 16 януари 2015

  От 12 до 16 януари, в Дирекция „Култура” на Столична община ще се проведат информационни дни по Столична програма „Култура”. Всеки, който желае да разбере повече за кандидатстването в сесията през 2015 г. може да зададе въпросите си в посочените дни, от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч., на пл. „Славейков“ № 4, ет. 4.

  На 13 и 15 януари /вторник и четвъртък/ ще се проведе безплатно обучение за желаещите да кандидатстват по електронен път по Столична програма „Култура“.


  Записване за обучението: 02/ 987 78 94, 02/ 987 48 92,
  e-mail: nadejda.semova@gmail.com

  Обучението ще се проведе на пл. „Славейков“ № 4, ет. 4, ляво, зала „Виктория“.


  06.01.2015 Отворена е регистрацията за Столична Програма „Култура”- 2015 г.

  Срок за подаване на проекти: 6 януари – 6 февруари 2015 г.

  Проектните предложения се подават по електронен път или разпечатани на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала.

  Предложенията се подават в запечатан плик с опис на документите вътре, подписан от вносителя, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител, комплектовани с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител.

  На пликовете се изписва: Името на кандидатстващата организация; Името на проекта; Име и номер на направлението и програмата, по които се кандидатства; Номер от регистъра на Столична програма „Култура”.

  През 2015 г. кандидатстващите ще имат възможност да подават проекти по електронен път или на хартиен носител, в Дирекция „Култура” на Столична община.

  Телефон за връзка: 02/ 987 78 94, 02/ 987 48 92,
  e-mail: nadejda.semova@gmail.com