Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2020 г.