Съдържателен обхват и правила за подаване на проектни предложения 2019 г.