Информация за поддържаните методи за идентификация от Столична програма "Култура" 2020

Чрез електронна поща

За да може потребителят да се идентифицира с потребителско име и парола при заявяване на електронна административна услуга е необходимо първо да се регистрира в системата за е-услуги чрез бутона "Регистрация" и да попълни своя профил. Освен основните идентифициращи данни, задължително е да се посочи електронна поща, която по-късно ще се използва като потребителско име с цел уникалност и сигурност.

В случаите, когато законът изисква при заявяване на електронна услуга заявителят да предостави електронно подписан/и документ/и, се използва КЕП /Квалифициран електронен подпис/. Такъв се издава и предоставя от доверен доставчик на удостоверителни услуги. Актуален списък на тези доставчици е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi. След успешна регистрация потребителят може да се идентифицира пред системата и да работи със системата.
(Повече информация може да се намерите в "Документация" => "Ръководство за потребителя")


Идентификация чрез Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)
Ниво на осигуреност:

„ВИСОКО“, съгласно чл. 8, т. 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и т. 2 от приложение „Технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност „ниско“, „значително“ и „високо“ за средства за електронна идентификация, издадени по нотифицирана схема за електронна идентификация“ към Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар.

Описание:

Квалифицираният електронен подпис /КЕП/ може да се използва за идентификация на заявителя на електронна административна услуга. КЕП може да бъде получен от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. Техният списък е публикуван тук: https://crc.bg/bg/rubriki/560/elektronni-udostoveritelni-uslugi.
* Възможно е от потребителя да се поиска въвеждане на валидна електронна поща с цел сигурност, ако такава не бъде намерена в описанието на предоставения КЕП.