Новини
Столична програма „Култура” 2016 г.
27.07.2015

В изпълнение на Решение №598/23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Столична програма „Култура”.

Срок за подаване на проекти по Столична програма „Култура” - 2016 г.: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.

Проектните предложения се подават приоритетно по електронен път, като и за тази година е оставена възможността за подаване на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала. Не се приемат документи изпратени по поща или имейл.

Проектните предложения по Столична програма „Култура”, които се подават в деловодството на Дирекция „Култура” на хартиен носител, трябва да бъдат в един екземпляр, комплектован с всички изискващи се документи. Документите се подават в запечатан плик с приложен опис на документите вътре, подписан от вносителя.

Изискуемите документи и формуляри се представят задължително и на електронен носител /1 брой/. Всички документи с подпис и печат, /включително Формуляр за бюджет/ трябва да са във формат pdf., като всеки документ следва да е сканиран в отделен файл. Формулярът за проект трябва да е в текстови формат.

На пликовете се изписва:

  • Името на кандидатстващата организация
  • Номер от регистъра на Столична програма „Култура”
  • Името на проект
  • Име и номер на направлението и програмата, по които се кандидатства