Потърсете в сайта
VII. Отчитане на събития от календара за раздели „Стратегически събития“ И „Значими събития“
1. Организациите, реализирали събития в рамките на Календара на културните събития представят съдържателни и финансови отчети и приложения към тях в Дирекция „Култура", съгласно изискванията. посочени в договорите за съфинансиране на всяко събитие.

2. Организациите, реализирали събития в рамките на Календара на културните събития се задължават да набират и предоставят в Дирекция „Култура" изискваната им информация за проведените събития, както и да оказват съдействие на мониториращите екипи.