Потърсете в сайта
VI.Административен ред и срокове
1. Заявленията за включване на събития се подават само по електронен път на сайта на Дирекция „Култура" на Столична община и автоматично се завеждат с входящ номер. Подадените заявления не подлежат на корекции, не се допуска допълнително представяне на документи към заявленията. Заявления изпратени по пощата, e-mail, с куриер, на хартиен носител и други не се приемат.

2. Заявленията за включване следва да съдържат пълния набор от изисквани формуляри и приложения за съответния раздел. Заявителят носи отговорност за изчерпателността и съдържанието на подадените документи.

3. Подадените заявления за включване на събития се разглеждат от Комисия по допустимост на заявените събития и Експертна комисия за оценка на заявените събития, определени със заповед на кмета на Столична община. Заседанията на комисиите са закрити и за решенията им се изготвят протоколи, които се подписват от всички техни членове.

4. За раздели „Стратегически събития" и „Значими събития" срокът за подаване на заявленията за включване на събития е от 12.2016 г. до 16.01.2017 г.