Потърсете в сайта
V. Финансиране на дейностите в календара
1. Годишният общ размер на средствата, наименованията на събитията, част от Календара на културните събития на Столична община и техните организатори, се приемат ежегодно с решение на Столичния общински съвет.

2. Събитията в Календара на културните събития се финансират от Столична община, чрез бюджета на Дирекция "'Култура".

2.1 Средствата, отпусната от общинския бюджет за Календара на културните събития могат да бъдат използвани за финансиране на дейности, съгласно одобрени бюджети, за всяко отделно събитие.

2.2. Недопустими са разходи за финансиране на:

 1. Специализация в чужбина, стипендии, образователни програми, издаване на материали в тази връзка;
 2. Дейности върху обекти-частна собственост;
 3. Научни изследвания, документални издания, публикации, анализи;
 4. Издателска дейност;
 5. Промотиране на търговски продукти;
 6. Строителство и ремонти;
 7. Дейности, свързани с политически партии;
 8. Дарения и спонсорства, под каквато и да е форма;
 9. Разходи за авторски и сродни права;
 10. Закупуване на ДМА и нематериални активи, материални запаси, консумативи, режийни разходи, (в т.ч. и разходи за: телефонни услуги, вода, топлоенергия и др.), административни и банкови такси, възнаграждения по трудови правоотношения, представителни разходи (коктейли, кафе-паузи, кетъринг и др.) и наем на офис;
 11. Разходи, извършени преди решението за включване на събитието в Календара;
 12. За създаване на временна организация на движение - затваряне на улици и/или площади, както и такси за паркиране и др.;
 13. За осигуряване на допълнителни транспортни средства по линиите на градския транспорт;
 14. За пътувания със средства на градски транспорт, в т.ч. таксита - билети, карти и др.;
 15. за консумирана ел. енергия и разходи за изграждане, поддръжка и др. дейности, свързани с ел. инсталации и мрежи;
 16. За почистване;
 17. За охрана;
 18. За глоби и такси:
 19. Финансирани дейности от други програми и по проекти, с публични средства, в това число и от различни източници на Столична община.
2.3. В организацията и реализацията на събитията и свързаните с тях дейности не могат да бъдат включвани под каквато и да е форма физически и юридически лица:

 • Които са в ликвидация или са в производство по несъстоятелност;
 • Които не са изпълнили условия по предходно финансиране;
 • Които са подпомагани за същите дейности или за част от тях по други програми на Столична община;
 • В чиито управителни органи членуват, или са притежавани от служители на Столична община, или техни роднини по низходяща или възходяща линия, или по съребрена линия до 4 степен включително.
Горепосочените обстоятелства се декларират писмено от организацията-заявител при подаване на заявление, като след приемане на Календара на културните събития на Столична община от Столичния общински съвет, организацията трябва да предостави надлежните документи, удостоверяващи декларираната липса на обстоятелства. В случай, че исканите документи не се предоставят или те не доказват липса на обстоятелства, проектното предложение не се финансира.

Финансирането на събитията от Календара на културните събития на Столична община става на основание сключени договори между кмета на Столична община - от една страна, и организатора на събитието - от друга страна.