Потърсете в сайта
III. Организация и съставяне на културния календар за 2017 г.
Изготвяне на Календара на културните събития на Столична община се състои от следните етапи:

  1. Приемане на документа ,Цели, приоритети и организация на съставянето на Календара на културните събития на Столична община" от Столичния общински съвет;
  2. Публикуване на документа по т. 1 на сайта на Дирекция „Култура" на Столична община;
  3. Приемане на документи за заявяване на събития за включване в Календара на културните събития на Столична община през 2017 г. по електронен път, чрез сайта на Дирещия „Култура" на Столична община;
  4. Разглеждане на документи за заявяване на събития за включване в Календара от експертни комисии, назначени със заповед на кмета на Столична община;
  5. Приемане на Календара на културните събития на Столична община за 2017 г. от Столичния общински съвет.
При включване на събития в Календара, Столична община подпомага реализацията на събитията, въз основа на направеното предложение и оценката на експертната комисия, като може да подкрепи целево реализацията на определени елементи или дейности от предложените.