Потърсете в сайта
Въведение
     Настоящият документ представя целите, приоритетите, начина на организация на съставянето и критериите за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2017г.

     Календарът на културните събития на Столична община за 2017 г. обхваща културни събития в това число фестивали. прояви, чествания, инициативи и др., които допринасят за постигане на целите на Стратегията за развитие на културата в София 2013-2023 „София - Творческа столица" и за популяризирането на българската култура извън пределите на страната.

     Календарът има за цел да осигури провеждане на събития с висока художествена стойност, които формират културния облик и идентичност на града. Събитията осигуряват постигане на приемственост и разпознаваемост на културния живот, както и гарантират динамика и жанрово разнообразие.

     Календарът на културните събития обхваща разделите: „Стратегически събития”, „Значими събития“, „Събития на Столична община“ и „Събития на столичните райони“.

     Настоящият документ и съдържанието на Календара на културните събития на Столична община се утвърждават за всяка календарна година от Столичния общински съвет.